چهارشنبه, 1 فروردين 1397

منو


Login

نام کاربري:
کلمه عبور:
ورود به سيستم
ثبت نام
کد عبور خود را فراموش کرده ام

رزومه ی حمیدرضا مختاری

حميدرضا مختاری اسکی؛ عضو هيات علمی ، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی شناس ه: 84443102259 همراه: 09352490955 ؛ نشانی :

http://www.ihec.ir : وب ؛mokhtari@ihec.ir : کرج، جاده محمد شهر، خيابان شهيد همت، مرکز آموزش عالی امام خمينی(ره)ا- ی ميل

 

به نام خداوند جان آفرين

 

Curriculum Vita

 

مشخصات شناسنامه اي

 

. حميدرضا مختاري اسكي فرزند عزيزا... داراي شناسنامه به شماره ي 21377 صادره از ساري ، متولد 1345

 

سوابق تحصيلي

 

ديپلم در سال 1364 در رشته ي علوم تجربي

 

ل يسانس در رشته ي مهندسي خاكشناسي (كشاورزي) از دانشگاه شهيد چمران اهوازدر سال 1368

 

كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني از دانشگاه شيراز در سال 1383 با معدل الف

 

پايان نامه تحت عنوان

 

Designing a conceptual Model of an Electronic Document Management System for

the Institute of Technical and Vocational Education

به زبان انگليسي نگارش شد؛

دوره هاي آموزشي طي شده

 

طراحي سيستم هاي چند رسانه اي آموزشي براي استفاده در آموزشهاي الكترونيكي، دانشگاه مالتي

 

مدياي مالزي، مالزي ايالت صبا، سال 1380

 

زير نظر دانشگاه صنعتي شريف، تهران: 1382 UNDP در IT طراحي پروژه ها ي

 

زير نظر دانشگاه سيتي هنگ كنگ، تهران: 1383 UNDP در IT مديريت پروژه ها ي

 

مالزي و UNITAR مديريت و رهبري در آموزش عالي علمي كاربردي، دوره ي مشترك دانشگاه

 

موسسه آموزش عالي علمي كاربردي، شيراز: 1383

 

شركت توف آلمان و ايران، 1384 ، BS ا ستاندارد جهاني امنيت اطلاعات 7799

 

سوابق شغلي

 

ا ستخدام در مركز آموزش عالي بيابان زدايي جهاد سازندگي يزد در سال 1371

 

ا نتقال به دفتر مراكز آموزش عالي وزارت جهاد سازندگي در تهران به درخواست دفتر مزبور در سال

 

1373

 

ا نتصاب به عنوان رييس اداره اطلاع رساني دفتر مراكز آموزش عالي وزارت ... در تاريخ

 

1375/9/20

 

ا نتصاب به عنوان مدير اطلاع رساني و كتابخانه موسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزي

 

1379/2/ در تاريخ 27

 

انتشارات

 

كتاب

 

ا سونتسون، اينگمار، مغز كارآمد ، ترجمه ي حميدرضا مختاري اسكي، تهران: ميمند،

 

.1376

 

. مديريت كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني (تاليف) ، در دست چاپ براي سال 1388

 

حميدرضا مختاری اسکی؛ عضو هيات علمی ، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی شناس ه: 84443102259 همراه: 09352490955 ؛ نشانی :

http://www.ihec.ir : وب ؛mokhtari@ihec.ir : کرج، جاده محمد شهر، خيابان شهيد همت، مرکز آموزش عالی امام خمينی(ره)ا- ی ميل

 

مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات و كاربردهاي آن در كشاورزي (رويكردي تطبيقي) -

 

(نويسنده دوم: تاليف به اتفاق دكتر مهدي مرتضوي)

 

جزوه ي آموزشي و پژوهشي

 

گاردونو، آ.، كويرزايي: علل و پيامدهاي آن، بخش اول: ترجمه ي حميدرضا مختاري

 

. اسكي، يزد: مركز آموزش عالي بيابان زدايي يزد، 1372

 

كويرزايي: علل و پيامدهاي آن، ترجمه ي حميدرضا مختاري اسكي، يزد: مركز ،---

 

آموزش عالي بيابان زدايي يزد، 1372

 

كويرزايي: علل و پيامدهاي آن ترجمه ي حميدرضا مختاري اسكي، يزد: مركز ،---

 

آموزش عالي بيابان زدايي يزد، 1373

 

مختاري اسكي، حميدرضا ، شيوه نامه ي نشر ، تهران: موسسه آموزش عالي

 

علمي كاربردي، 1381

 

برنامه ي درسي پودماني آموزش فناوري اطلاعات و ارتباطات ، تهران: موسسه ،-----

 

. آموزش عالي علمي كاربردي، 1381

 

مفاهيم پايه ي فناوري اطلاعات و ارتباطات، معاونت آموزش و تجهيز نيروي ،-------

 

. انساني وزارت جهاد كشاورزي، تهران : دفتر آموزش كاركنان، 1382

 

مقاله

 

ا يستگاه كوير شني رپتك ،ترجمه ي حميدرضا مختاري اسكي، يزد: مركز آموزش عالي

 

بيابان زدايي يزد، 1372

 

مراوسكي، دارلين ، پروانه هاي گل ساعتي شيفتگان زهر ، ترجمه ي حميدرضا مختاري

 

اسكي، اطلاعات علمي، سال نهم، شماره 6 ، ص 14

 

كاردي، فرانگلين، نگرشي تازه به كويرزايي ، ترجمه ي حميدرضا مختاري اسكي ، مركز

 

آموزش عالي بيابان زدايي يزد، 1373

 

مختاري اسكي، حميدرضا ، نقش تكنولوژي اطلاعات در آموزشهاي علمي كاربردي ،

 

چهارمين همايش آموزشهاي علمي كاربردي، تبريز 1381

 

مختاري اسكي، حميدرضا ، نقش تكنولوژي اطلاعات به عنوان پارادايمي جديد در اشتغال:

 

نگرش سيستمي، همايش ملي نقش فناوري اطلاعات دراشتغال، تهران 1380

 

مورگان ، پيج و.، آيا ملزم به نوشتن هستيم ؟ اطلاعات علمي، سال هشتم، شماره ي 7، ص

 

.22

 

مختاري اسكي، حميدرضا، مرتضوي، مهدي، بررسي نقش مركز آموزش كشاورز ي در

 

توسعه ي كارآفر يني د يج تا يل كشاورز ي، ارائه شده در همايش كارآفريني ديجيتال در

. كشاورزي، موسسه آموزش عالي علمي كاربردي ، مشهد 1387

 

آينده صحرا، ترجمه ي حميدرضا مختاري اسكي ، Cloudsley-Thompson, J., L .

 

.1374 ، ، پژوهش و سازندگي، ش 26 ، ص 34

 

Mokhtari, H, Designing a conceptual Model of an Electronic Document Management System for the Institute of Technical and

 

حميدرضا مختاری اسکی؛ عضو هيات علمی ، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی شناس ه: 84443102259 همراه: 09352490955 ؛ نشانی :

http://www.ihec.ir : وب ؛mokhtari@ihec.ir : کرج، جاده محمد شهر، خيابان شهيد همت، مرکز آموزش عالی امام خمينی(ره)ا- ی ميل

 

Vocational Education, Iranian Journal of Information Science and Technology, 2005.

 

Mokhtari, H., Arastoo, B., Jahanshahi, O., Overview of an efficient knowledge management system for … presented to the joint congress of EFITA AND WCCA in Portugal, July, 2005.

 

طرح تحقيقاتي

 

مجري:

 

ارزيابي كيفيت پورتال موسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزي (در

 

حال اجرا)

 

همكار: دو طرح تحقيقاتي در دست اجرا در موسسه آموزش عالي علمي كاربردي

 

تدريس

 

25 واحد درسي كامپيوتر در مركز آموزش عالي امام خميني (ره) در سالهاي 78 و 79

 

24 واحد درسي كامپيوتربراي مديران در موسسه آموزش عالي علمي كاربردي در سالهاي

 

79 و 80

 

كارگاه آموزشي آشنايي با آطلاع رساني در تبريز در سال 1379

 

كارگاه آموزشي آشنايي با اطلاع رساني در مركز آموزش عالي شهيد زمانپور در سال

 

1381

 

كارگاه آموزشي آشنايي با اطلاع رساني در مركز آموزش عالي گرگان، 1381

 

. در مركز آموزش عالي زنجان، 1382 ICDL كارگاه آموزشي

 

كارگاه آموزشي آشنايي با فناوري اطلاعات و ارتباطات براي مديران ستادي موسسه

 

آموزش عالي علمي كاربردي در محل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران به مناسبت هفته ي

پژوهش: 1383

 

ب رگزاري 10 كارگاه آموزشي در سال 1387 در حوزه هاي فناوري اطلاعات در مديريت

 

، دولت الكترونيك و سواد اطلاعاتي

 

سمت هاي علمي

 

عضو هيات تحريريه مجله آموزشهاي علمي كاربردي

 

عضو هيات داوران چهارمين همايش آموزشهاي علمي كاربردي در تبريز درسال 1381

 

عضو هسته ي برنامه ريزي درسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات

 

عضو شوراي برنامه ريزي درسي موسسه آموزش عالي علمي كاربردي

 

عضو شوراي اطلاع رساني و فناوري اطلاعات مركز آموزش عالي امام خميني (ره)

 

عضويت در انجمن هاي حرفه اي

 

ا نجمن انفورماتيك ايران

 

(IAALD) ا نجمن جهاني متخصصان اطلاعات كشاورزي

 

(AFITA) ا نجمن آسيايي فناوري اطلاعات در كشاورزي


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0

دکتر پگاه برونوش

moai guides

تبلیغات دندانپزشکی